За нас

КА 5 Клима ЕООД е фирма работеща в сферата на климатизацията на малки и средни обекти. Персоналът на фирмата е сертифициран за работа с озоноразрушаващи газове и има стаж в страни от Европейския съюз. Ка 5 Клима е лицензирана за подръжка и ремонт на системи с хладилен агент, съгласно регламент (ЕС)517/2014.


Създадена през 2006 година, фирма Ка 5 Клима, се специализира в проектирането и изграждането, на климатизация и вентилация за нуждите на частни и корпоративни клиенти. Фирмата извършва доставка, монтаж и сервизна дейност на климатични системи за битови помещения и офисни части.


Ка 5 Клима притежава необходимите сертификати и разрешителни, удостоверяващи високото качество и професионализъм на нашите екипи съгласно най- новите изисквания, наредби и професионални стандарти на Европейския съюз, съгласно регламент (ЕС)517/2014 свързан с озоноразрушаващите газове, свързан с Протокола на КИОТО.


Този сертификат дава разрешение за обслужване, етикетиране, проверки за херметичност и ремонт на климатични инсталация със съдържание на фреон над 3 кг. Наш основен приоритет са коректността, качеството на обслужване и запазването на дълготрайно партньорство.


Фирмата е оторизиран монтажен център на водещи марки в сферата на климатизацията и отоплението – Дайкин, Фуджи Електрик, Митсубиши Електрик, Мидеа и разполага с богата гама техни климатични системи, както за битови нужди, така и за цялостна климатизация –VRF, VRV.


Като знак за качеството на работа, която извършваме, фирма Ка 5 Клима получава препоръки от партньорите си по различните проекти.

КА 5 КЛИМА започна изпълнението по проект "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по процедура BG16RFOP002-2.073 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на иконодоведемическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Избухването на епидемията от коронавируса  до парализиране на бизнеса, от което се получи негативен ефект върху световната и българската икономика. Подкрепата по настоящия проект е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19. „КА 5 КЛИМА ООД  също е засегнато  от епидемията от коронавирус и оказаната по програмата финансова помощ ще позволи да се запазят работните места и да се компенсира намалението на приходите през периода на действие на проекта.

Обща стойност: 9467.00 /Девет хиляди четиристотин шестдесет и седем лева/ от които 8046.95лв / Осем хиляди и четиридесет и шест лева и 95 ст./ европейско и 1420.05 /Хиляда четиристотин и двадесет лева и 5ст./ национално съфинансиране.

Начало:28.09.2020г.
Край: 28.12.2020г.

*** www.eufunds.bg ***

Информацията се предоставя съгласно изискванията на Регламент 1303/2013, Регламент 821/2014 както и изискванията относно мерките за информация и публичност, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.*** www.eufunds.bg ***

Информацията се предоставя съгласно изискванията на Регламент 1303/2013, Регламент 821/2014 както и изискванията относно мерките за информация и публичност, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.